Menu Zavřeno

Petice za převod státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví města Fryštáku – 4. díl

Často slyšíme, že situace kolem „Žaby“ je pro běžného občana nesrozumitelná. Proto vám nabízíme krátké shrnutí dosavadní situace v rámci pokračování seriálu článků „Petice za převod státních pozemků v Horní Vsi…“, které Roman Lauterkranc uveřejňoval ve Fryštáckých listech. Třetí díl nebyl otištěn. (Najdete ho zde v PDF.). Čtvrtý díl publikujeme zde. Vychází zároveň v novém periodiku s názvem Fryštácký zpravodaj, který dostanou všichni fryštačané do schránek.

Petice za převod státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví města Fryštáku – 4. díl

Třetí díl článku jsem odeslal k uveřejnění v zářijovém vydání Fryštáckých listů. Uveřejnění mého článku bylo zakázáno. Mgr. Pavel Nášel, šéfredaktor radničního periodika (Fryštáckých listů), to odůvodnil zákazem zveřejňování příspěvků kandidátů volebních stran. Poznamenávám, že zveřejňování příspěvků kandidátů volebních stran výslovně povolují zásady vydávání Fryštáckých listů, které řádně schválilo Zastupitelstva města Fryštáku.

Dříve, než se pustím do věcného protokolování faktů, pokusím se v pěti bodech shrnout dosavadní vývoj událostí:

  1. Poté, co jsme zorganizovali petici (získali podporu 861 občanů, rozeslali petici, medializovali petici), nabídl stát tři alternativy řešení, jež by vedly k převodu státních pozemků vodní nádrže do vlastnictví města a jeho budoucí péče.
  2. Zastupitelé ani jednu státem nabízenou možnost nevyužili.
  3. Starosta prohlásil, že má se státem dojednanou vlastní výhodnější alternativu řešení, a požádal zastupitele, aby mu tuto alternativu schválili. A ti mu ji schválili. Někteří zastupitelé pak dokonce podlehli euforii, že je ruka v rukávě. Podstatou starostovy alternativy byla žádost o převedení jen části vodního díla, takzvané pláže.
    → Zdroj: Usnesení Zastupitelstva města Fryštáku, podle informací uvedených v článku radního města Mgr. Pavla Nášela; článek uveřejněn v srpnových Fryštáckých listech (Fryštácké listy 08/2018, str. 8)
  4. Stát následně o starostově alternativě prohlásil, že její schválení je nejisté.
  5. Když to tedy shrneme, za pět měsíců, co se věcí zabýváme, jsme se prakticky nikam neposunuli. Na druhé straně jsme ale iniciovali veřejnou diskuzi, která, jak stále doufáme, vyústí v řešení.

Dne 16. 8. 2018 jsem odeslal Státnímu pozemkovému úřadu dopis. Dne 6 .9. 2018 jsem od něj obdržel odpověď. Uvádím pouze klíčové části textu obou dopisů: otázku, kterou jsem úřadu položil a odpověď, kterou jsem od úřadu obdržel. Úplné znění dopisů, jako všechny citované podklady, jsou dostupné na stránce „Petice za převod státních pozemků v Horní Vsi…“ v sekci Projekty našich členů.

1) Kdo zajistí odbahnění a vyčištění vodní nádrže v Horní Vsi u Fryštáku v budoucnu, respektive budoucí péči o vodní dílo. Stát?

Odpověď Státního pozemkového úřadu:
„Státní pozemkový úřad („SPÚ“) jako organizační složka státu, jíž přísluší hospodařit s majetkem státu, a to s vodní nádrží v Horní Vsi u Fryštáku, v současné době neuvažuje o zajištění odbahnění a vyčištění vodní nádrže. SPÚ zvažuje vydání rozhodnutí o nepotřebnosti tohoto majetku, tudíž není možné v tuto chvíli předjímat, kdo bude v budoucnu pečovat o toto dílo, zda stát či jiný subjekt.“

2) Souhlasí SPÚ s vlastnickým rozdělením vodního díla – nádrže a souvisejících pozemků tvořících určitý funkční celek vodní nádrže, v rozporu s prospektivním stanoviskem ministra zemědělství Ing. Jiřího Milka ze dne 22. 6. 2018? Tedy přijme SPÚ žádost města Fryšták o směnu jediného pozemku vodního díla – na parcele č. 913/1 v katastrálním území Horní Ves, obce Fryšták?

Odpověď Státního pozemkového úřadu:
„Původním záměrem a snahou SPÚ byla realizace (např. převod, směna) vodní nádrže spolu s okolními pozemky ve formě určitého logického celku. Co se týče stanoviska ministra zemědělství Ing. Jiřího Milka ze dne 22. 6. 2018, bylo i toto určitým doporučením vzhledem k charakteru řešeného majetku. V případě, kdy SPÚ obdrží jakoukoli žádost, ať již bude podána na jednu či několik předmětných nemovitostí, je SPÚ povinen se touto žádostí zabývat. Není možné však v tuto chvíli předjímat, jakou žádost bude SPÚ řešit a zda bude vyřízena kladně či zamítnuta.“

3) Bude v budoucnu SPÚ nabízet zbývající tři pozemky vodní nádrže, tedy pozemky na parcelách č. 912/2, 912/3, 913/3 v katastrálním území Horní Ves, obce Fryšták třetím osobám – soukromým, komerčním či jiným osobám?

Odpověď Státního pozemkového úřadu:
„V okamžiku, kdy SPÚ shledá pozemky p. č. 912/2, 912/3, 913/3 v k. ú. Horní Ves u Fryštáku pro činnost SPÚ majetkem nepotřebným a nevyužitelným, může být rozhodnuto o jejich nepotřebnosti. Následně bude takovýto majetek nejprve nabídnut k převzetí organizační složce v působnosti MZe nebo přímo MZe. Nebude-li tato nabídka úspěšná, bude majetek nabídnut na internetových stránkách ÚZSVM k převzetí jinou organizační složkou. Pokud i tato nabídka bude marná, pak lze přistoupit na odstátnění tohoto majetku s tím, že vhodný zájemce o koupi bude zjištěn ve výběrovém řízení.“

Poslední citovaná věta naznačuje, že téma převodu státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví soukromé osoby je opět živé. Odpověď na otázku, kdo bude o vodní nádrž v budoucnu pečovat, zůstává i po pěti měsících nezodpovězená.

Děkuji všem za iniciativu a podporu,

Mgr. Roman Lauterkranc
zástupce petičního výboru
17. 9. 2018


Mgr. Roman Lauterkranc