Menu Zavřeno

Akční plán pro FRYŠTÁK společně

Místo slibů navrhujeme konkrétní kroky

Akční plán „pro FRYŠTÁK společně“ jsou konkrétní kroky, které vedou ke společné vizi. Každé téma má svého garanta. Toho můžete kontaktovat v případě, že máte k danému tématu co říci nebo se na něm chcete spolupodílet.

Vycházíme ze Strategického plánu Fryštáku 2016–2020, na kterém se podíleli občané města Fryštáku.

Jsme otevření všem podnětům. Občané i radnice musí táhnout za společný provaz.


1. Transparentní komunikace a lepší rozhodovací procesy na radnici

 


Garant tématu: Ing. Tomáš Černý

Náš cíl: Chceme přispět k atmosféře důvěry, a to na všech různých úrovních.

Lepší komunikace města s občany

 • Prosadíme aktualizaci jednacího řádu RMF, který umožní zveřejňování výpisů usnesení Rady města Fryštáku (RMF) na webu města.
 • Město bude dbát na vyrozumění občanů o projednání jejich podnětů.
 • Prosadíme on-line přenosy ze ZMF včetně záznamu.

Ověřené nástroje pro řízení procesů na radnici (od podnětu k realizaci)

 • Prosadíme zavedení ověřených nástrojů pro řízení procesů na radnici (od podnětu k realizaci). Tento systém bude sloužit také jako kontrolní nástroj hodnotící úspěšnost plnění pracovních úkolů.
 • Zavedeme systematickou kontrolu plnění usnesení RMF a ZMF.
 • Zavedeme zabezpečené datové úložiště pro potřeby zastupitelů, úředníků, komisí a výborů. Zřízení takového úložiště umožní efektivní orientaci v datech i možnost zveřejnění některých podkladů předem (na webu města).

Naše vize: „Starosta, rada i zastupitelé města stojí za svými občany.“ (Volené orgány nehledají jen řešení v rámci nutného minima zákonů a paragrafů, ale aktivně tvoří udržitelné a zdravé město)


2. Lepší životní prostředí ve městě a jeho okolí

 


Garant tématu: Michaela Nutilová, DiS.

„Zdravé prostředí, zdravé vztahy

Zdravé prostředí

 • Prosadíme vznik komise odborníků pro životní prostředí.
 • Zahájíme dialog se Zemědělským družstvem vlastníků.
 • Budeme dbát na důsledné dodržování legislativy.
 • Zastavíme nekoncepční kácení městské zeleně.
  Doktrínu „Stromy do města nepatří“ nahradíme koncepcí „je-li strom zdravý, není důvod ho kácet.“
 • Zajistíme plnění cílů aktuálního Plánu odpadového hospodářství města (zavedením motivačního systému a popularizací tématu).

Aktivní kroky pro zeleň a krajinu

 • Ve spolupráci s odborným krajinářem podpoříme výsadbu stromů.
 • Budeme vyhledávat dotace i malé granty.
 • Chceme podporovat přírodě blízká protipovodňová opatření jako např. výsadby remízků a zeleně do volné krajiny, budování mokřadů.

Participace a sdílení zkušeností

 • Zavedeme nástroj participace občanů, včetně školní mládeže, v rozhodovacích procesech životního prostředí města.
 • Budeme sdílet zkušenosti v těchto oblastech s jinými obcemi (jak v ČR tak i v rámci přeshraniční spolupráce).


3. Kvalitní infrastruktura nejen pro auta

 


Garant tématu: Mgr. Roman Lauterkranc

Naše vize: „Město pro lidi“

Řádná péče o rekreační areál v Horní Vsi

 • Prosadíme řádnou péči o rekreační areál vodní nádrže v Horní Vsi („Žaba“) jako celku.
 • Prosadíme, aby se vodní nádrž Žaba změnila na odbahněné a čisté přírodní koupaliště.
 • Zajistíme dlouhodobou udržitelnost funkce vodní nádrže. Postaráme se o rozvoj rekreakční funkce celého areálu.
 • Zabráníme převodu pozemků vodní nádrže do soukromého vlastnictví.

Cyklostezka do Zlína

 • Prosadíme projekt cyklostezky do Zlína ve spolupráci s ministerstvem dopravy.

Strategický urbanistický rozvoj

 • Otevřeme odborný dialog a podpoříme klíčové investiční projekty opřené o relevantní fakta.
  • Otevřeme diskuzi o dlouhodobém strategickém rozvoji města a jeho základních funkcích ve spolupráci s urbanistou.
  • Prosadíme, aby mělo město svého stálého dotačního partnera (agentura, která pomáhá získat dotace).
  • Minimalizujeme negativní následky etapovitosti výstavby dálnice D49.
 • Postaráme se o to, aby investiční záměry a priority obce byly dostatečně ilustrativní, k dispozici občanům, na jednom informačním místě, aby jim každý rozuměl.


 4. Lepší zázemí pro sportovní a kulturní vyžití

 


Garant tématu: Alois Langer

„Fryšták chce sportovat, Fryšták se chce bavit“

Zázemí pro kulturní akce

 • Podpoříme dokončení multimediálního sálu města (kina).
 • Podpoříme vznik venkovního areálu pro pořádání hudebních a kulturních akcí většího rozsahu.

Tělocvična

 • Podpoříme realizaci moderní tělocvičny pro zajištění sportovních potřeb školy a občanů města.

Další investice

 • Pokusíme se najít ekonomicky přiměřené využití budovy Hrubá hospoda.
 • Budeme vyhledávat příležitosti pro zapojení našich kandidátů, podporovatelů a občanů Fryštáku do našich projektů a aktivit.


 5. Kvalitní vzdělávání a inspirace od zkušenějších

 

Garant tématu: Jaroslav Faksa

„Pracujme sami na sobě a učme se podílet na rozhodování“

Příležitosti pro aktivní vzdělávání

 • Budeme vytvářet příležitosti pro aktivní vzdělávání zastupitelů, členů výborů a komisí a to jak v legislativních tak v odborných oblastech.

Demokracie a participace

 • Prosadíme transparentní zvolení členů školské rady tak, aby mohla iniciovat konkurs pro nové funkční období ředitele základní školy.
 • Podpoříme fungování školního žákovského parlamentu, SRPŠ, dalších podpůrných skupin.

Spolupráce místních subjektů

 • Budeme iniciovat spolupráci s místními firmami a subjekty, ať v materiální, tak organizační rovině.
 • Podle odhadů, developerské projekty, aktuálně realizované ve Fryštáku, navýší počet žáků základní i mateřské školy. Prosadíme, aby město vyžadovalo od developerů finanční příspěvek na zachování stávající kvality služeb školních zařízení.

Mnohé příklady v jiných obcích už fungují. Nechte se inspirovat…