Menu Zavřeno

Akční plán pro FRYŠTÁK společně

Místo slibů navrhujeme konkrétní kroky

Akční plán „pro FRYŠTÁK společně“ jsou konkrétní kroky, které vedou ke společné vizi.

Vycházíme ze Strategického plánu Fryštáku 2016–2020, na kterém se podíleli občané města Fryštáku. Stávající strategický plán pro další období nebyl dosud (září 2022) aktualizován. Jedná se o důležitý strategický dokument města, jehož pravidelná aktualizace ve spolupráci s občany je pro město nezbytná.

Jsme otevření všem podnětům. Občané i radnice musí táhnout za společný provaz.


Lepší komunikace města s občany

 • Město bude dbát na vyrozumění občanů o projednání jejich podnětů.
 • Prosadíme důsledné zveřejňování aktuálních výpisů usnesení Rady města Fryštáku (RMF) na webu města.
 • Prosadíme aktualizaci jednacího řádu ZMF směrem k občanům.
 • Prosadili jsme on-line přenosy z jednání ZMF, prosadíme dostupnost jejich záznamů.
 • Prosadíme důsledné zveřejňování smluv v Registru smluv.
 • Prosadíme přehlednost informací na webových stránkách města (včetně zveřejňování smluv, studií projektových záměrů, strategických dokumentů, apod.).
 • Prosadíme zveřejnění některých podkladů jednání ZMF předem (na webu města).
 • Zavedeme pravidelná osobní setkávání s občany, i v místních částech.
 • Prosadíme komunitní plánování společně s občany v rámci aktualizace strategického plánu.

Stabilizace personálního obsazení úřadu

 • Zasadíme se o nastavení zdravých pracovních vztahů na městském úřadě zakládajících se na důvěře.
 • Zajistíme funkční zázemí pro zaměstnance úřadu, tak aby mohli efektivně vykonávat svoji práci.
 • Poskytneme podmínky pro rychlé a kvalitní zapracování nových zaměstnanců.

Zdravé prostředí

 • I nadále budeme prosazovat vznik komise odborníků pro životní prostředí.
 • Budeme dbát na důsledné dodržování legislativy v oblasti životního prostředí.
 • Stavíme se seriózně k adaptaci na změnu klimatu.
 • Zastavíme nekoncepční kácení městské zeleně.
  Doktrínu „Stromy do města nepatří“ nahradíme koncepcí „je-li strom zdravý, není důvod ho kácet.“

Aktivní koncepční kroky pro zeleň a krajinu

 • Navážeme spolupráci s krajinářským architektem/kou a  podpoříme nejen výsadbu stromů.
 • Budeme vyhledávat dotace i malé granty, podpoříme společné komunitní výsadby a zajistíme jejich průběžnou péči.
 • Chceme podporovat přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření ke zvýšení biodiverzity v krajině, jako např. výsadby remízků a zeleně do volné krajiny, budování mokřadů.
 • Začleníme modrozelenou infrastrukturu do strategických dokumentů města.
 • Provedeme revizi stávajících studií a projektových dokumentací s ohledem na využití prvků modrozelené infrastruktury včetně projektu NÁMĚSTÍ.

Efektivní odpadové hospodářství

 • Zajistíme srozumitelné informování občanů o fungování motivačního systému odpadového hospodářství (vyhodnotíme efektivitu systému MESOH).
 • Vytvoříme stanoviště pro kontejnery na bioodpad v místních částech.
 • Podpoříme využívání komunitních kompostérů.

Řádná péče o rekreační areál v Horní Vsi

 • Prosadíme řádnou péči o rekreační areál vodní nádrže v Horní Vsi („Žaba“) jako celku.
 • Prosadíme, aby se vodní nádrž Žaba změnila na odbahněné a čisté přírodní koupaliště.
 • Zajistíme dlouhodobou udržitelnost funkce vodní nádrže. Postaráme se o rozvoj rekreakční funkce celého areálu.
 • Zabráníme převodu pozemků vodní nádrže do soukromého vlastnictví.

Úsporná energetická koncepce města

 • Energetická koncepce města – zvýšení úspornosti v obecních budovách
 • Spolupráce s nezávislými odborníky, využití členství ve svazu měst a obcí

Strategický urbanistický rozvoj a územní plánování

 • Otevřeme odborný dialog a podpoříme klíčové investiční projekty opřené o relevantní fakta.
  • Otevřeme diskuzi o dlouhodobém strategickém rozvoji města a jeho základních funkcích ve spolupráci s urbanistou v návaznosti na aktualizaci územního plánu.
  • Budeme aplikovat zkušenosti odborníků napříč profesemi (projektant, urbanista, krajinář…)
  • Prosadíme, aby mělo město svého stálého dotačního partnera (agentura, která pomáhá získat dotace).
  • Budeme aktivně vyhledávat dotační možnosti pro rozvoj města.
  • Minimalizujeme negativní následky etapovitosti výstavby dálnice D49.
 • Postaráme se o to, aby investiční záměry a priority obce byly dostatečně ilustrativní, k dispozici občanům, na jednom informačním místě, aby jim každý rozuměl.
 • Aktivně budeme i nadále prosazovat zpracování a uplatňování pravidel pro investory, vytvoření tzv. stavebních zásad pro investory.
 • Podpoříme zachování dostupnosti zdravotní péče ve Fryštáku a zajištění kvalitního a moderního zázemí pro její poskytování.
 • Podpoříme budování vysokorychlostního optického internetu na území Fryštáku včetně okrajových částí města.

Zázemí pro komunitní a kulturní akce

 • Podpoříme vznik komunitního a informačního centra dle dostupnosti dotačních titulů.
 • Podpoříme vznik venkovního areálu pro pořádání hudebních a kulturních akcí většího rozsahu.
 • Podpoříme pronájem pozemku v areálu ŽABA, za účelem konání kulturních a sportovních akcí.

Zázemí pro sportovní aktivity

 • Zajistíme aktualizaci plánu rozvoje sportu.
 • Zajistíme zmapování sportovišť.
 • Podpoříme realizaci moderní tělocvičny pro zajištění sportovních potřeb školy a občanů města.
 • Podpoříme vznik workoutového hřiště a skateparku.

Cyklostezka do Zlína

 • Prosadíme projekt cyklostezky do Zlína ve spolupráci s ministerstvem dopravy.

Kvalitní vzdělávání pro 21. století a inspirace od zkušenějších

 • I nadále budeme usilovat o vyhlášení řádného konkurzu na pozici ředitele školy s důrazem na změnu strategie a řízení této instituce.
 • Zasadíme se o uveřejnění vize a strategie školy na webových stránkách města / školy.
 • Podpoříme oživení/zefektivnění Komise školství, mládeže a tělovýchovy, vč. nominací odborníků z venčí.
 • Podpoříme fungování školního žákovského parlamentu, SRPŠ a dalších podpůrných skupin.
 • Podpoříme kvalitní vzdělávání všech generací, od malých dětí po seniory s mezigeneračním přesahem.
 • Budeme vytvářet příležitosti pro aktivní vzdělávání zastupitelů, členů výborů a komisí, a to jak v legislativních tak v odborných oblastech.

Demokracie, participace

 • Zapojíme občany do rozhodování o drobných investicích v místních částech obce formou participativního rozpočtu na základě jejich návrhů – TVOŘÍME FRYŠTÁK SPOLEČNĚ!
 • Budeme vyhledávat příležitosti pro zapojení našich kandidátů, podporovatelů a občanů Fryštáku do našich projektů a aktivit.
 • Pokusíme se najít ekonomicky přiměřené využití budov v majetku města (Hrubá hospoda, Sokolovna, Kino, a dalších)

Spolupráce místních subjektů

 • Zahájíme dialog se Zemědělským družstvem vlastníků.
 • Budeme iniciovat spolupráci s místními firmami a subjekty, ať v materiální, tak organizační rovině.
 • Prosadíme, aby město vyžadovalo od developerů finanční příspěvek na zachování stávající kvality služeb školních zařízení.

Mnohé příklady v jiných obcích už fungují. Nechte se inspirovat…