Menu Zavřeno

Žádost o informace I-2018

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva jsme složili slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva nebyly přijaté žádné naše návrhy nominací předsedů a členů výborů ze zákona, a prakticky tak nemáme možnost se řádně účastnit kontrolních procesů. Na podatelnu Městského úřadu Fryšták jsem odeslal první žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  V tomto náhradním režimu budeme zajišťovat nezávislou kontrolní činnost, i plnění vybraného okruhu bodů našeho akčního plánu, jejichž podstatou je transparentnost úřadu města, srozumitelnost jeho záměrů a činností.

Text žádosti je k dispozici z níže uvedeného odkazu:

zadost_o_informace_2018-I

Dne 7.11.2018 jsem přijal odpověď Městského úřadu Fryšták na Žádost o informace I-2018, v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Úřad odpověděl včas, ve lhůtě dle zákona. Z šesti dílčích žádostí vyřídil čtyři (vyřídil dílčí žádosti 1,4,5,6; nevyřídil dílčí žádosti 2,3). Aktuálně běží  30-ti denní lhůta pro podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a informačního zákona. Lhůta vyprší 7. prosince 2018.

Text odpovědi Městského úřadu Fryšták ze dne 7.11.2018 je k dispozici z níže uvedeného odkazu:

MUF-STA-2796-2018-STA

Městský úřad dosud neposkytl požadované informace č. 2, 3. Dne 6.12.2018 byla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a informačního zákona.

Text stížnosti, včetně přílohy,  jsou k dispozici z níže uvedených odkazů:

Infostížnost I-2018

Infostížnost I-2018 příloha

Moji stížnost posoudil Krajský úřad Zlínského kraje, a  dne 19.12.2018 vydal rozhodnutí takto:

V souladu s ustanovením § 16a odst. 6 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím se Městskému úřadu Fryšták p ř i k a z u j e, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídil žádost Mgr. Romana Lauterkrance, nar. 3.12.1963, bytem Fryšták, Dolní Ves, Přehradní 223, o informace podanou dne 1.11.2018 (žádost vyřízena písemností označenou č.j. MUF-STA-2976/2018-STA), v bodech 2. a 3. v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.  

Lhůta pro vyřízení věci Městskému úřadu Fryšták uplyne 5.1.2019, za podmínky, že Městský úřad Fryšták věc převzal od České pošty dne 20.12.2018, tedy tak jako já.

Text rozhodnutí krajského úřadu je k dispozici z níže uvedeného odkazu:

CCF21122018

Dne 3.1.2019 jsem přijal v pořadí druhou odpověď Městského úřadu Fryšták na Žádost o informace I-2018. Městský úřad Fryšták tak reagoval na příkaz, který mu vydal Krajský úřad Zlínského kraje, v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Městský úřad Fryšták odpověděl sice ve lhůtě dle zákona, ale požadovanou odpověď neposkytl, opět nevyřídil dílčí žádosti 2,3.  Argumentoval shodně vadně jako ve své první odpovědi. Odůvodnění příkazu Krajského úřadu  prakticky ignoroval. Aktuálně běží  30-ti denní lhůta pro podání opakované (druhé) stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a informačního zákona, lhůta vyprší 2. února 2019.

Z žádosti o informace I-2018 se tak pomalu stává svědectví o tom, jak se Městský úřad Fryšták neřídí právním názorem nadřízeného orgánu. Všimněme si prosím, že nyní již nejde o souboj občana s úřadem, ale o obstrukci povinného subjektu.

Text druhé odpovědi Městského úřadu Fryšták ze dne 3.1.2019 je k dispozici z níže uvedeného odkazu:

MUF-STA-3439-2018-STAodpoved_druha_2019