Menu Zavřeno

Ředitel základní školy porušoval rok a půl školský zákon

Podle oznámení České školní inspekce ze dne 8.7.2019 porušuje ředitel Základní školy Fryšták rok a půl školský zákon (tedy v období, kdy byla školská rada aktivně legitimovaná navrhnout, a zřizovatel  následně povinen vyhlásit rekonkurz na místo ředitele Základní školy Fryšták) , cituji: „Dne 19. 6. 2019 byla provedena na základě Vašeho podnětu ve smyslu § 174 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, inspekční činnost u právnické osoby Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace. Kontrolou bylo zjištěno porušení  § 167 odst. 4 školského zákona tím, že ředitel školy nezajistil uskutečnění voleb do školské rady pro funkční období říjen 2017 – září 2019 v souladu s volebním řádem vydaným zřizovatelem. Protokol o kontrole byl zaslán zřizovateli jako podklad k přijetí opatření ve smyslu § 175 odst. 1 školského zákona.“ (Oznámení č. ČŠIZ-905/19-Z   Zlínského inspektorátu České školní inspekce ze dne 8.7.2019 je dostupné z www.profrystakspolecne.cz; adresa rodičů, kteří podnět podali, je anonymizována)

Celý dokument ČŠI je dostupný z odkazu: CCF01092019

O výsledcích kontroly České školní inspekce následně informoval ředitel Základní školy Fryšták Mgr. Libor Sovadina čtenáře srpnového vydání Fryštáckých listů takto, cituji: „Průběh voleb byl i součástí kontroly České školní inspekce, která se dostavila v polovině června na základě oznámení, které obdržela. Výstupem kontroly je úkol vykonat volby do školské rady na funkční období 2019 – 2022 do 30. 9. 2019. Na tento popud byli zákonní zástupci žáků informováni o přípravě konání voleb do školské rady před koncem školního roku 2018/2019 formou zápisu do žákovských knížek a deníčků a upozorněni, že všechny další informace budou k dispozici na webu školy 20 dnů před konáním voleb. Česká školní inspekce neuvedla, že by dosavadní školská rada jakkoli chybně fungovala, případně že by její výstupy byly neplatné. Není tedy pravda, že bych jako ředitel školy, nereagoval ve věci voleb do školské rady. Informace o přípravě voleb byly rovněž předmětem jednání Rady města Fryštáku.“ (Fryštácké listy 8/2019).  

Výstřižek článku je dostupný z odkazu: CCF01092019_0001

Je vůbec možné, že si členové nejvyššího orgánu školy – školské rady, ač členové voleného orgánu, dokázali nevšimnout, že se před ustavením do své funkce neúčastnili voleb? Mohl vůbec takový orgán fungovat jinak, než špatně?

Je vůbec možné, že si starosta, ač jako osoba, které je povinen ředitel školy předat informaci o vyhlášení, termínu, výsledcích a zápisu voleb, dokázal nepovšimnout, že se žádné volby do nejvyššího orgánu školy – školské rady nekonaly? Na problém byl upozorňován rodiči žáků školy v březnu 2019 a namísto nápravy hlasoval pro usnesení, že připomínky rodičů „nepovažuje za koncepčně relevantní.“

Je vůbec možné, že další orgány obce (rada města, školská komise), jejichž členové a předsedové byli na porušení zákona  upozorňováni rodiči žáků v březnu 2019, někteří i v roce 2018, nápravu do 19.6. 2019 nesjednali?

O jakých poměrech ve škole, u  politické reprezentace obce to vypovídá?

O přítomnosti silných partikulárních vazeb. O škole, kde má ředitel nepřiměřenou politickou moc. O politické reprezentaci obce, kde ruka ruku myje.